Rok Szkolny 2017/2018 Drukuj Email

 

 

Szanowni Państwo,

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

           

W związku z tym, poniżej zamieszczamy „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, która została oparta na podstawie przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów, a także udzielonej zgody.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Odnosząc się do wymogów wskazanych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „Rozporządzenie RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także prawach przysługujących Pani/Panu z tego tytułu.


Poniższe zasady obowiązują od 25 maja 2018 roku.


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, Sienno 27, 62-100 Wągrowiec.


2.    W przypadku, gdy pojawią się u Pani/Pana pytania dotyczące zakresu oraz sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przedmiocie działania Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie, jak również przysługujących Pani/Panu uprawnień, wówczas ma Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie za pomocą adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


3.    Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy, a także na podstawie udzielonej zgody.


4.    Informujemy również, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie;

b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie;

c)   w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.


5.    Nawiązując do przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową im. ks. Jakuba Wujka w Siennie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły.


6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


7.    Zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.


8.    W sytuacjach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej wcześniej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Przedmiotowe cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


10.    Natomiast w razie, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


11.   Informujemy, że Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


12.   Jednocześnie zaznaczamy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wówczas nie będą profilowane.

 


 

                                                                                                                            

Dyrektor Szkoły

Iwona Radke

 

 

lzs msitwlkp

 

                                                                                                                                             

 

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

„UMIEM PŁYWAĆ” 2018

Program dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki

oraz

Samorządu Województwa Wielkopolskiego

 

33101830 439311843200373 6767426397456564224 n35206640 1446882492077870 9060751161845350400 n35239606 1446875528745233 3423215984339582976 n

35239487 1446880438744742 6178264288692535296 n

 


 

Informuję, iż złożone przez Państwa wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie w postępowaniu uzupełniającym zostały rozpatrzone pozytywnie. Lista osób zakwalifikowanych dostępna jest w sekretariacie szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do oddziału przedszkolnego

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02-17.04.2018 r. 07-18.05.2018 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2018 r. 23.05.2018 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 23-27.04.2018 r. 24-30.05.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 30.04.2018 r. 04.06.2018 r.

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych

 

L.p. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 02-17.04.2018 r. 07-18.05.2018 r.
2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2018 r. 23.05.2018 r.
3

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego

kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

23-27.04.2018 r. 24-30.05.2018 r.
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

30.04.2018 r. 04.06.2018 r.

  img 1819img 1820

 


 

 

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

odbędzie się w poniedziałek 4 września o godzinie 8.15

w kościele pw. św. Jakuba Apostoła - Fara.

Dojazd dzieci autobusem jak zwykle.

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

Nabór nierozstrzygnięty

 

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

nauczyciel wychowania przedszkolnego

w Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

 

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych

 

L.p. Rodzaj czynności

Termin w

postępowaniu

rekrutacyjnym

Termin w

postępowaniu

uzupełniającym

1 Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.05–19.05.2017 05.06-12.06.2017
2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych

24.05.2017 14.06.2017
3

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego

kandydata woli przyjęcia do klasy I szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

25.05-31.05.2017 16.06-22.06.2017
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję

rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych

02.06.2017 23.06.2017

 

 

UWAGA! REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Szanowni Państwo przedstawiamy listę kandytatów przyjętych i nieprzyjętych w procesie rekrutacyjnym do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. ks. Jakuba Wujka w Siennie

 


Lista kandydatów przyjętych

Lista kandytatów nieprzyjętych

 

Dokumenty do pobrania dla rodziców zapisujących dziecko do oddziału przedszkolnego na Rok Szkolny 2017/2018

 

Wniosek Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

do oddziału przedszkolnego

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 27.03-21.04.2017 16.05-26.05.2017
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 28.04.2017 29.05.2017
3. Potwierdzenie przez rodzica/ opiekuna prawnego woli przyjęcia do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia 04.05-12.05.2017 30.05-05.06.2017
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 15.05.2017 06.06.2017